Follow us on Facebook Follow us on Twitter Watch us on Youtube Join the Archive Mailing List Read our Blog

My Van Preservation Project

From Saigon to Dien Bien Phu, 1970

Filmed in Vietnam before the fall of Saigon in 1975, the 10 films in the My Van Collection are among few surviving films in the United States from this period. Including noted films such as From Saigon to Dien Bien Phu (1970) and Child of Fire (1975), the My Van Collection (named after the production company that was active in Vietnam from 1952 to 1975) was entrusted to the UCLA Film & Television Archive in 2018.

The UCLA Film & Television Archive seeks to preserve and restore these unique films before they are lost to the ravages of time. Film preservation and restoration require skilled expertise and resources. As a single feature film may cost over $100,000, the My Van Preservation Project will be a long-term project that aims to steward the collection and restore a selection of titles from the My Van studio filmography.

Your gift to the My Van Preservation Project will support the preservation, restoration and stewardship of the collection, as well as new acquisitions that may become available, and use of the collection in teaching, research and programming.

Please make a gift to the My Van Preservation Project to help preserve this important cultural heritage for future generations.

Vietnamese translation:

Được quay tại Việt Nam trước khi Sài Gòn thất thủ năm 1975, 10 phim trong bộ tuyển tập Mỹ Vân là một trong số ít phim còn sót lại ở Hoa Kỳ từ thời kỳ này, bao gồm các phim nổi tiếng như Từ Sài Gòn Đến Điện Biên Phủ (1970) và Đứa Con Trong Lửa Đỏ (1975), tuyển tập Mỹ Vân đã được giao cho Viện Lưu trữ Phim & Truyền hình UCLA vào năm 2018.

Viện Lưu trữ Phim & Truyền hình UCLA tìm cách bảo tồn và phục hồi những bộ phim độc đáo này trước khi chúng bị mất đi vĩnh viễn vì sự tàn phá của thời gian. Việc bảo quản và phục hồi phim đòi hỏi chuyên môn và nguồn nhân lực có tay nghề cao. Vì làm lại một bộ phim truyện có thể tốn kém chi phí trên $100,000, nên Dự án Bảo tồn Mỹ Vân sẽ là một dự án dài hạn nhằm quản lý bộ sưu tập và khôi phục một loạt các tựa phim.

Món quà của bạn cho Dự án Bảo tồn Mỹ Vân sẽ hỗ trợ việc bảo quản, phục hồi và quản lý bộ sưu tập, cũng như các hoạt động tìm lại những bộ phim thất lạc khác và sử dụng bộ sưu tập trong giảng dạy, nghiên cứu và trình chiếu.

Hãy gửi một món quà cho Dự án Bảo tồn Mỹ Vân để góp phần bảo tồn di sản văn hóa quan trọng này cho các thế hệ mai sau.

 

Images courtesy of Phi Ha.